najwy�sza jako��

wieloletnie do�wiadczenie

praktyczne rozwi�zania

szeroki wyb�r opakowa�


Polityka prywatno�ci

Gromadzenie danych

Zgodnie z przyj�t� praktyk� wi�kszo�ci serwis�w WWW, przechowujemy zapytania HTTP kierowane do naszego serwera. Przegl�dane zasoby identyfikowane s� poprzez adresy URL. Wykaz informacji przechowywanych w plikach log�w serwera WWW jest nast�puj�cy:

publiczny adres IP komputera z kt�rego nadesz�o zapytanie (mo�e to by� bezpo�rednio komputer u�ytkownika),
nazw� stacji klienta - identyfikacja realizowana przez protok� http o ile jest mo�liwa,
czas nadej�cia zapytania,
pierwszy wiersz ��dania http,
kod odpowiedzi http,
liczb� wys�anych przez serwer bajt�w,
adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez u�ytkownika (referer link) - w przypadku, gdy przej�cie do strony nast�pi�o przez odno�nik,
informacje o przegl�darce u�ytkownika,
informacje o b��dach jakie nast�pi�y przy realizacji transakcji http.

Dane te nie s� kojarzone z konkretnymi osobami przegl�daj�cymi strony naszego serwisu www.
Nie analizujemy plik�w z logami dla okre�lenia ilo�ci odwiedzaj�cych. Informacje w nich zawarte nie s� ujawniane nikomu poza osobami upowa�nionymi do administrowania serwerami i mog� by� wykorzystywane przede wszystkim w celu zapewnienia bezpiecze�stwa serwera i u�ytkownik�w.

Przetwarzanie danych osobowych - RODO

Informacja o sposobie przetwarzania danych osobowych posiadanych w ramach prowadzonej dzia�alno�ci (zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporz�dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r (og�lne rozporz�dzenie o ochronie danych - RODO)):

Administratorem danych osobowych jest MAKBET BEATA PLEWI�SKA, 94-104 ��d�, ul. Nowe Sady 2; NIP: 728 219 01 26. Je�li posiadaj� Pa�stwo pytania dotycz�ce przetwarzania Pa�stwa danych osobowych prosimy o kontakt drog� mailow�: biuro@makbet.com.pl.

Udost�pnienie nam danych za po�rednictwem formularza kontaktowego z naszej strony lub mailowo jest dobrowolne, aczkolwiek niezb�dne do uzyskania oferty lub informacji i ewentualnej realizacji us�ugi.

Pa�stwa dane osobowe nie s� i nigdy nie b�d� przekazywane przez nas �adnym innym podmiotom i b�d� s�u�y�y wy��cznie relacjom naszej firmy z Pa�stwem w celach, do kt�rych zosta�y nam przekazane.

W ka�dej chwili posiadacie Pa�stwo prawo dost�pu do tre�ci swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usuni�cia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofni�cia zgody w dowolnym momencie.

Wszystkie posiadane dane osobowe i firmowe zabezpieczamy przed niepowo�anym dost�pem os�b trzecich.

Cookies

Pliki cookies (tzw. "ciasteczka") stanowi� dane informatyczne, w szczeg�lno�ci pliki tekstowe, kt�re przechowywane s� w urz�dzeniu ko�cowym u�ytkownika serwisu i przeznaczone s� do korzystania ze stron internetowych serwisu. Cookies zazwyczaj zawieraj� nazw� strony internetowej, z kt�rej pochodz�, czas przechowywania ich na urz�dzeniu ko�cowym oraz unikalny numer.

Pliki cookies wykorzystywane s� w celu:

dostosowania zawarto�ci stron internetowych serwisu do preferencji u�ytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczeg�lno�ci pliki te pozwalaj� rozpozna� urz�dzenie u�ytkownika serwisu i odpowiednio wy�wietli� stron� internetow�, dostosowan� do jego indywidualnych potrzeb;
tworzenia statystyk, kt�re pomagaj� zrozumie�, w jaki spos�b u�ytkownicy serwisu korzystaj� ze stron internetowych, co umo�liwia ulepszanie ich struktury i zawarto�ci;

W ramach serwisu mog� by� stosowane nast�puj�ce rodzaje plik�w cookies:

"niezb�dne" pliki cookies, umo�liwiaj�ce korzystanie z us�ug dost�pnych w ramach serwisu, np. uwierzytelniaj�ce pliki cookies wykorzystywane do us�ug wymagaj�cych uwierzytelniania w ramach serwisu;
pliki cookies s�u��ce do zapewnienia bezpiecze�stwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadu�y� w zakresie uwierzytelniania w ramach Serwisu;
"wydajno�ciowe" pliki cookies, umo�liwiaj�ce zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych Serwisu;
"reklamowe" pliki cookies, umo�liwiaj�ce dostarczanie U�ytkownikom tre�ci reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowa�.

Zazwyczaj oprogramowanie s�u��ce do przegl�dania stron internetowych (przegl�darka internetowa) domy�lnie dopuszcza przechowywanie plik�w cookies w urz�dzeniu ko�cowym u�ytkownika. U�ytkownicy serwisu mog� dokona� w ka�dym czasie zmiany ustawie� dotycz�cych plik�w cookies. Ustawienia te mog� zosta� zmienione w szczeg�lno�ci w taki spos�b, aby blokowa� automatyczn� obs�ug� plik�w cookies w ustawieniach przegl�darki internetowej b�d� informowa� o ich ka�dorazowym zamieszczeniu w urz�dzeniu u�ytkownika serwisu. Szczeg�owe informacje o mo�liwo�ci i sposobach obs�ugi plik�w cookies dost�pne s� w ustawieniach u�ywanego oprogramowania (przegl�darki internetowej).

Pliki cookies zamieszczane w urz�dzeniu ko�cowym u�ytkownika naszego serwisu s� umieszczane przez skrypty bezp�atnych us�ug zaimplementowanych w naszym serwisie np. systemu Google Analytics, map Googlemaps i innych i mog� by� wykorzystywane przez Google oraz firmy trzecie.

Odno�niki do innych stron

Mimo wsp�pracy wy��cznie ze sprawdzonymi firmami i renomowanymi serwisami nie ponosimy odpowiedzialno�ci za zasady zachowania prywatno�ci obowi�zuj�ce na stronach internetowych, do kt�rych mog� kierowa� odno�niki z naszej strony.

Zmiany

W przypadku zmiany obowi�zuj�cej polityki prywatno�ci, wprowadzone zostan� odpowiednie modyfikacje do powy�szego zapisu.Informacje

Je�li maj� Pa�stwo pytania prosimy dzwoni� pod numer:

+48 607 169 388

lub mog� Pa�stwo skorzysta� z naszego formularza kontaktowego

Czy wiesz, �e...

Oferujemy kartony opakowania klasyczne (klapowe) oraz kartony opakowania fasonowe (wykrojnikowe)

Produkujemy wysokiej jako�ci opakowania z tektury litej i falistej

Nad spe�nieniem oczekiwa� i potrzeb klient�w czuwa sztab Handlowc�w, kt�rzy nie tylko przyjmuj� zam�wienie, ale r�wnie� ca�y czas czuwaj� nad jego realizacj� i terminowo�ci� wykonania