BLOG

Obowiązkowy odzysk opakowań i składanie sprawozdań przez przedsiębiorców

Skuteczne kontrolowanie obrotu opakowaniami jest jednym z wielu istotnych kroków na drodze do zredukowania ilości powstających odpadów, a tym samym zadbania o przyszłość środowiska naturalnego. W celu zapewnienia prawidłowego odzysku i recyklingu różnego rodzaju pudełek – w tym kartonowych – w 2001 roku wprowadzono ustawę nakładającą na przedsiębiorców obowiązek efektywnego, ekologicznego gospodarowania odpadami opakowaniowymi, a także ich odzyskiwania.

Kogo dotyczy obowiązek odzysku i recyklingu?

Obowiązkowy odzysk opakowań wprowadza Ustawa z dnia 11 maja 2001 r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej. Stwierdzono w niej, że każde przedsiębiorstwo wprowadzające na rynek produkty w opakowaniach – zarówno własne, jak i zakupione od kontrahenta, lecz pakowane w firmie – musi zadbać o odzysk oraz recykling odpadów opakowaniowych tego samego rodzaju. W praktyce oznacza to, że przedsiębiorstwo jest zobowiązane do odzyskiwania opakowań co najmniej w ilości określonej w ustawie albo nawiązania współpracy z organizacją odzysku opakowań przejmującą ustawowe obowiązki od danej firmy.

Składanie sprawozdań dotyczących ilości odzyskanych odpadów

Każdy przedsiębiorca podlegający wspomnianej ustawie ma obowiązek nie tylko zapewnić odzysk i recykling odpadów, lecz także informować o ilości odzyskanych opakowań właściwy urząd marszałkowski za pomocą sprawozdania OŚ-OP1. W razie nieosiągnięcia poziomu określonego w przepisach prawnych pojawia się bowiem konieczność uiszczenia opłaty produktowej, której wysokość oblicza się na podstawie różnicy między masą odpadów wytworzonych a wymaganych. Warto wspomnieć, że w przypadku współpracy z organizacją odzysku opakowań to właśnie ona przejmuje na siebie obowiązek składania sprawozdania – przedsiębiorca musi jedynie przekazywać jej informacje o odpadach.

Odzysk i recykling opakowań tekturowych

Ustawa o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania odpadami dotyczy określonych typów materiałów, a jednym z nich jest tektura i papier. Firmy wprowadzające na rynek produkty w opakowaniach kartonowych są więc zobowiązane do odzysku oraz recyklingu odpadów tego samego rodzaju w odpowiedniej ilości. Chociaż może wydawać się to uciążliwym obowiązkiem, stanowi on bardzo ważną część efektywnego, ekologicznego zarządzania powstawaniem tego typu pozostałości, który staje się znacznie łatwiejszy we współpracy z organizacjami odzysku.